Scandinavian Languages Comparative Vocabulary: Adverbs of Manner

Learn adverbs of manner in Swedish and Danish

 

back to list of categories


Click a button to hide or show that language:

Click in the first row and drag left or right to change the order of the columns.


English Swedish Danish
about omkring omtrent
a little en smula lidt
almost näten næsten
also, too också ogsaa
apparently sunbarligen tilsynekadende
as a matter of fact faktiskt i virkeligheden
as much så mycket ligesaa meget
at least åtminstone i det mindste
at most på det högsta i det højeste
badly dåligt daarligt
besides / moreover dessuton? desuden
by no means ingalunda ingenlunde
by chance tillfälligtvis tilfældigvis
by heart utantill udenad
by the way i förbigående apropos for resten
chiefly havudsakligen hovedsagelig
completely fullständigt fulstændig
deliberately avsikligt forsætligt
directly direkt direkte
easily lätt let
enough nog nok
even även selv
exactly precis akkurat
exclusively uteslutande udelukkende
extraordinarily utomordentlig overordentlig
extremely ytterst yderst
fortunately lyckligtvis lykkeligvis
gradually småningom gradvis
hardly knappast næppe
indeed faktisk faktisk
in vain förgäves forgæves
less and less mindre och mindre mindre og mindre
loud högt højt
more and more mer och mer mer og mer
namely / that is to say nämlig nemlig
not inte ikke
not at all inte alls slet ikke
not even inte ens ikke engang
obviously påtagligen øjensynlig
of course naturligtvis naturligvis
only bara kun
on the contrary tvärtom tværtimod
partly delvis delvis
perhaps kanske maaske
probably sannolikt sandsynligvis
quickly raskt / fort hurtigt
quietly lugnt rolig
rather (preferably) hellre hellere
really verkligen virkelig
slowly långsamt langsomt
so (thus) saa
so much the better så mycket bättre saa meget des bedre
so to speak så at såga saa at sige
specially särskilt særskilt
suddenly plötsligt pludseligt
together tillsammans tilsammen
too, too much för for
undoubtedly utan tvivel uden tvivl
unfortunately olyckligen ulykkeligvis
usually vanligtvis sædvanligvis
very mycket meget
voluntarily frivilligt frivillig
well bra godt
willingly gärna gerneBuy ielanguages.com language tutorials

If you enjoy the tutorials, then please consider buying French, Informal French, Italian, Spanish, German, Swedish, or Dutch Language Tutorials as a PDF e-book with free mp3s and free lifetime updates.

Buy French Tutorial

Buy Informal French

Both French e-books

Buy Italian Tutorial

Buy Spanish Tutorial

Buy German Tutorial

Buy Swedish Tutorial

Buy Dutch Tutorial

Please consider sending a donation of any amount to help support ielanguages.com. Thank you!

Donate
Return to top of page


Learn languages with videos and subtitles at FluentU

FluentU offers authentic videos in French, Spanish, German, English, Chinese and Japanese. Learn from captions and translations and enjoy access to ALL languages!

Learn languages with videos and subtitles at Yabla

Learn Spanish, French, German, Italian, Mandarin Chinese and English with authentic videos by Yabla that include subtitles and translations.Learn languages by reading Interlinear Books

Learn to read languages with interlinear bilingual books that include the original language and an English translation below in a smaller font.

Udemy Language Learning Courses

Hundreds of free and paid online language learning video courses at Udemy. By native speakers and experts, from Arabic to Zulu.


© | About | Disclaimer | Privacy Policy