Danish Irregular Verbs

Verbs with irregular forms in Danish

Several verbs in Danish are considered irregular because they do not follow the rules for the different conjugations. These forms need to be memorized since these verbs are very common.

Infinitive Imperative Present Past Past Participle Translation
være vær er var været be
have hav har havde haft have
komme kom kommer kom kommet come
gøre gør gør gjorde gjort do, make
tage tag tager tog taget take
sige sig siger sagde sagt say
vide vid ved vidste vidst know
lade lad lader lod ladet let
holde hold holder holdt holdt hold
hedde hed hedder hed heddet be called
går gik gået go
rejse rejs rejser rejste rejst travel
bære bær bær bar båret carry
trække træk trækker trak trukket pull, drag
ligge lig ligger ligget lie (down)
lægge læg lægger lagde lagt put
sidde sid sidder sad sat put
slå slå slår slog slået hit
falde fald falder faldt faldet fall
spise spis spiser spiste spist eat
sove sov sover sov sovet sleep
stjæle stjæl stjæler stjal stjålet steal
græde græd græder græd grædt cry
sælge sælg sælger solgte solgt sell
vælge vælg vælger valgte valgt choose
vænne væn vænner vænnede vænnet accustom
sluge slug sluger slugte slugt swallow
skille skil skiller skilte skilt separate

Some have irregular simple past and/or past participle forms. Sometimes these involve a vowel change and lack of ending.

Infinitive Past Past Participle Translations
binde bandt bundet to bind / bound / bound
bænde brændte brændt to burn / burned / burned
drikke drak drukket to drink / drank / drunk
finde fandt fundet to find / found / found
forsvinde forsvandt forsvundet to disappear / disappeared / disappeared
nåede nået to manage / managed / managed
løbe løb løbet to run, flow / ran, flowed / run, flowed
sidde sad siddet to sit / sat / sat
slippe slap sluppet to get out of / got out of / gotten out of
stikke stak stukket to split / split / split
stikke  stak stukket to stick / stuck / stuck
vinde vandt vundet to win / won / won
bide bed bidt to bite / bit / bitten
gribe greb grebet to grip / gripped / gripped
lide led lidt to suffer / suffered / suffered
ride red redet to ride / rode / ridden
skinne skinnede skinnet to shine / shone / shone
skrive skrev skrevet to write / wrote / written
slide sled slidt to wear out / wore out / worn out
stige steg steget to rise / rose / risen
tie teg tiet to be silent / was silent / been silent
vride vred vredet to turn / turned / turned
byde bød budt to invite / invited / invited
lyve løg løget to lie / lied / lied (to tell a lie)
synge sang sunget to sing / sang / sung
skyde skød skudt to shoot / shot / shot
bryde brød brudt to break / broke / broken
flyve fløj fløjet to fly / flew / flown
flyde flød flydt to float / floated / floated
fryse frøs frosset to freeze / froze / frozen
binde bandt bundet to tie up / tied up / tied up
krybe krøb krøbet to crawl / crawled / crawled

A few infinitives in Danish do not end in -e. These are short verbs and they end in a long, stressed vowel. The infinitive is the same as the imperative, and the present tense is formed by adding -r. The past tense is formed by adding -ede to the infinitive, and the past participle is formed by adding -et to the infinitive. However, a few of the short verbs have an irregular form in the past.

Infinitive / Imperative Present Tense Past Tense Past Participle Translation
Short verbs with a regular past:
tro tror troede troet believe, think
ske sker skete sket happen
når nåede nået reach
bo bor boede boet live 
dør døede døet die
Short verbs with an irregular past:
får fik fået get, receive
går gik gået go, walk
give giver gav givet give
se ser set see
stå står stod stået stand
be ber bad bedt ask, pray
le ler lo leet laughYou may also be interested in:


Dr. Jennifer Wagner

PhD in Applied Linguistics, ESL/French teacher, author of two French books, and helping others to learn languages online at ielanguages.com.